Train The Trainer 3+
(TTT3+™)
21, 22, 23/07/2023
Hồ Chí Minh

22, 23, 24/09/2023
Hà Nội
Training Manager FX
26, 27, 28/05/2023
Hồ Chí Minh
Khóa học Train The Trainer
(Trực tuyến)
Phương pháp thiết kế khóa học
(Trực tuyến)
27/06/2023
Online qua Zoom
High Performance Trainer
High Impact Presentation Skills