Đào tạo nội bộ “Văn hóa doanh nghiệp” dành cho Galaxy Thiên Hà 26/10/2019

“Văn hóa doanh nghiệp”, điều được xem như giá trị được tạo nên và duy trì hoạt động bền vững của doanh nghiệp. Mỗi tập thể, tổ chức, cộng đông và đặc biệt mỗi doanh nghiệp luôn có văn hóa đặc trưng của mình. Việc giúp nhân viên “thẩm thấu”, hiểu rõ và chấp nhận…