Tài liệu

TẶNG BẠN 25 EBOOK CÁC KỸ NĂNG DÀNH CHO QUẢN LÝ

Trong doanh nghiệp, Nhà Quản lý giữ 02 nhiệm vụ chính là quản lý con người và quản lý công việc.

Đăng ký nhận

Tài liệu đặc biệt hỗ trợ “Training Manager”

Báo cáo dựa trên khảo sát của 36,7% manager, 55,5% trainer và 7,8% từ các đối tác tư vấn đào tạo.

Đăng ký nhận

TẶNG BẠN 25 EBOOK CÁC KỸ NĂNG DÀNH CHO QUẢN LÝ

Bộ Nhạc sử dụng trong các chương trình Đào tạo được chọn lọc phù hợp và hỗ trợ các chuyên gia Đào tạo .

Đăng ký nhận

Tài liệu Train The Trainer 3+

Như chuyên gia Phan Hữu Lộc đã chia sẻ trong các buổi Train The Trainer 3+ (TTT3+).

Đăng ký nhận

TẶNG BẠN 25 EBOOK CÁC KỸ NĂNG DÀNH CHO QUẢN LÝ

Bạn có chắc rằng mình đã biết cách lên chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp.

Đăng ký nhận