Tài liệu

CẬP NHẬT XU HƯỚNG ĐÀO TẠO NĂM 2020

Báo cáo dựa trên khảo sát của 36,7% manager, 55,5% trainer và 7,8% từ các đối tác tư vấn đào tạo.

Đăng ký nhận

TÀI LIỆU TRAIN THE TRAINER 3+ (Version 2019)

Như chuyên gia Phan Hữu Lộc đã chia sẻ trong các buổi Train The Trainer 3+ (TTT3+), việc học là cả một quá trình, không chỉ một thời điểm.

Đăng ký nhận

TẶNG BẠN EBOOK 70 TRAINING GAMES

Trò chơi trong đào tạo sẽ làm thay đổi trạng thái. Bạn có thể sử dụng những trò chơi để mở đầu buổi họp…

Đăng ký nhận

DOANH NGHIỆP ĐÀO TẠO NHƯNG KHÔNG HIỆU QUẢ?

Liệu doanh nghiệp đã đào tạo đúng người, đúng lúc, và đúng kỹ năng?

Đăng ký nhận

TẶNG BẠN 25 EBOOK CÁC KỸ NĂNG DÀNH CHO QUẢN LÝ

Trong doanh nghiệp, Nhà Quản lý giữ 02 nhiệm vụ chính là quản lý con người và quản lý công việc.

Đăng ký nhận