QUY TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN S.M.I.L.E
S

Survey:
 Khảo sát trước khóa học lắng nghe nhu cầu/ xác định vấn đề/ mục tiêu
chương trình

M

Match:
 Gửi đề xuất chương trình phù hợp với yêu cầu của
người học và Doanh nghiệp

I

Implement:
Lên kế hoạch và thực hiện như thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo
theo phương pháp của VMP Academy

l

Listen:
 Lắng nghe, thấu hiểu và điều chỉnh trong quá trình thực hiện và cải tiến sau chương trình

E

Engage:
 Kết nối và theo dõi quá trình áp dụng của người học và có hỗ trợ, cố vấn
kịp thời sau khóa học

Survey: Khảo sát trước khóa học lắng nghe nhu cầu/xác định vấn đề/mục tiêu chương trình

Match: Gửi đề xuất chương trình phù hợp với yêu cầu của người học và Doanh nghiệp

Implement: Lên kế hoạch và thực hiện như thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo theo phương pháp của VMP Academy

Listen: Lắng nghe, thấu hiểu và điều chỉnh trong quá trình thực hiện và cải tiến sau chương trình

Engage: Kết nối và theo dõi quá trình áp dụng của người học và có hỗ trợ, cố vấn kịp thời sau khóa học

05 DỊCH VỤ ĐÃ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG

Đào tạo doanh nghiệp bằng việc “may đo” theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp

Đào tạo cá nhân & khai giảng có chọn lọc.

Đào tạo và kèm cặp theo nhiều giai đoạn.

Xây dựng và vận hành lộ trình Đào tạo

Đào tạo kết hợp giữa Online & Offline