Video hướng dẫn

VMP 4 khung năng lực để đánh giá Năng lực giảng viên nội bộ, vui lòng làm bài để hiểu rõ hơn 

Xem thêm: Đánh giá Năng lực Trainer 3+