Nhằm giúp nâng cao năng lực, kỹ năng giúp đội ngũ Giảng viện nội bộ có thể biến những kiến thức khô khan thành những hoạt động trải nghiệm thú vị và biến những nhận thức tiêu cực của học viên thành sự nhiệt tình, tích cực ngay khi học viên đến ngay cửa lớp học. Công Ty CN TỔNG CÔNG TY KHÍ VIET NAM – CÔNG TY KHÍ CÀ MAU (PVGAS Cà Mau) đã phối hợp cùng VMP Global Training tổ chức khóa học

“TRAIN THE TRAINER “ – ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

dành cho 25 học viên là các cấp Quản lý, Lãnh đạo PVGAS Cà Mau.

Chương trình diễn ra ngày 11,12/10/2018 tại văn phòng PVGAS Cà Mau – Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau.  Khóa học Train The Trainercung cấp cho người học những kỹ năng và kỹ thuật để “đứng lớp” đào tạo nhân viên.