Giới thiệu Cafe & Learn

CHIA SẺ VÀ ÁP DỤNG NGÀY GIÚP BẠN GIỮ LẠI 90% NHỮNG GÌ BẠN HỌC “ Khả năng học hỏi nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của bạn là lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất” – Arie de Gues – Nhà văn và nhà tư vấn – Bạn biết đấy, nếu chúng ta…